Regionale Energie Strategie : RES

Dertig regio’s staan voor de opgave in 2030 op hun grondgebied jaarlijks  gezamenlijk 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit windenergie en zonne-energie op land.
Zij stellen alle dertig een Regionale Energiestrategie (RES) op, waarin zij aangeven hoe zij daaraan  willen bijdragen.
Zo is het vastgelegd in het landelijke Klimaatakkoord van juni 20191, dat mede is ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van
Waterschappen (UvW).
Er zijn ook landelijke afspraken gemaakt over uitbreiding van windenergieopwekking op zee (49 TWh).
Deze afspraken staan los van de RES.

Wat draagt de regio Groningen bij aan die landelijke productie van 35 TWh duurzame energie op land?
Op welke manier, en waar? Daarover gaat dit document.
Het antwoord op de eerste vraag is het bod dat de regio Groningen hiervoor doet aan de rijksoverheid. Groningen biedt aan 5,7 TWh voor zijn rekening te nemen. Dit bod is opgebouwd uit bestaande projecten (de basis), aangevuld met vastgestelde beleidsdoelen van gemeenten (bouwstenen).
De rijksoverheid vraagt ons daar niet om, maar de gemeentes en de provincie
leggen de Concept RES ter besluitvorming voor aan de gemeenteraden en aan Provinciale Staten.

Daarmee willen we benadrukken te hechten aan een bod dat de steun heeft van alle Groninger overheden. Aan Gemeenteraden en Provinciale Staten biedt dat de gelegenheid hun dagelijkse besturen aanwijzingen te geven voor de verdere uitwerking, tussen 1 oktober 2020
en 1 juli 2021.
COOPERATIE ENERGIEK OLDAMBT